Dự án – Công trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đã hoàn thành. Chúng tôi nhận thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.