Previous
Next

Hệ thống 18kWp Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh

18
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 25.920
  • Công suất (kWp): 18
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 14,71
  • Hoàn thành: Tháng 10-2020
Hoàn thành