Previous
Next

Hệ Thống Điện NLMT Mái Nhà - Trần Đức Kiên - Biên Hòa

5
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 7.200
  • Công suất (mWp): 5
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 4,09
  • Hoàn thành: Tháng 08-2020
Hoàn thành