Previous
Next

Hệ thống 8.1kWp Hoàng Dư Khương, Quận 10

8,1
kWp
  • Sản lượng (kWh/năm): 11.664
  • Công suất (kWp): 8,1
  • Giảm thải CO2 (tấn/năm): 7
  • Hoàn thành: Tháng 11-2020
Hoàn thành